ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура „Продажба чрез оферта на превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД“
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПОВЕД

 

Процедура „Продажба чрез оферта на превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД“
Обявление
Документация

 

Продажба чрез оферти на негодни за употреба ДМА – бракувани превозни средства 14 бр.

ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обявена е процедура за „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза ІІ – покупка на  е-автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца“:

Договор
Решение от 12.11.20г.
Доклад от 12.11.20г.
Протокол №3 от 12.11.20г.

Протокол №2 от 12.11.20г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения – от 02.11.20 г.
Протокол №1 от 02.10.2020 г.
Разяснение – от 07.02.2020г.

Разяснение – от 03.02.2020г.
Разснение – от 30.01.2020г.
Разяснение – от 17.01.2020 г.
Разяснение – от 14.01.2020 г.
Разяснение – от 07.01.2020г.
Решение за промяна – от 02.01.2020г.
Нова техническа спецификация – от 02.01.2020г.
Нови образци – от 02.01.2020г.
Разяснения – от 31.12.2019г.
Решение
Обявление
Указания – от 19.12.2019г.
Техническа спецификация – от 19.12.2019г.
Проект на договор – от 19.12.2019г.
Образци – от 19.12.2019г.
ЕЕДОП – от 19.12.2019г.

от 13.12.2019 г.

Обявена е процедура за „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза ІІ – покупка на тролейбуси “:

Договор
Приложение 1 – Техническа спецификация
Приложение 2 – Предложение за изпълнение на поръчката
Приложение 3 – Ценово предложение
Решение за попоравка на очевидна фактическа грешка – от 20.03.20г.
Решение за изпълнител – от 17.03.20г.

Доклад – от 17.03.20г.

Протокол 3 – от 17.03.20г.
Протокол 2 – от 17.03.20г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти – от 02.03.2020г.
Протокол №1 – от 12.02.2020 г.
Разяснение – от 10.01.2020г.
Решение за промяна – от 30.12.2019г.
Нова техническа спецификация – от 30.12.2019г.
Нови образци – от 30.12.2019г.
Решение
Обявление
Указания – от 18.12.2019г.
Техническа спецификация – от 18.12.2019г.
Проект на договор – от 18.12.2019г.
Образци – от 18.12.2019г.
ЕЕДОП – от 18.12.2019г.

Обявена е процедура за „Продажба чрез оферти на негодни за употреба ДМА – бракувани превозни средства 6 бр.“ – от 28.01.2021 г.
Обявление
Документация-за-участие-в-процедурата

 

Обявена е процедура за „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза ІІ – покупка на  е-автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца“:

Решение
Обявление
Решение за прекратяване на процедура от 27.11.2019 г.
Обявление за възложена поръчка (прекратена) от 10.12.2019г.

Обявена е процедура за „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза ІІ – покупка на тролейбуси “:

Решение
Обявление
 Указания
Техническа спецификация
Проект на договор
Методика за оценка на офертите
Образци
Решение за прекратяване на процедура
Oбявление за възложена поръчка (прекратена) – от 09.12.2019г.

 

Обявена е процедура за „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, Фаза ІІ – покупка на тролейбуси и е-автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца по две обособени позиции“:

Решение
Обявление
Указания
Техническа спецификация за тролейбуси
Техническа спецификация за е-автобуси
Проект на договор за тролейбуси и е-автобуси
Образци
Решение за прекратяване на процедура
Информация при производство по обжалване

 

 

Обявена е процедура за „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, ФАЗА I – покупка на автобуси за обслужване на трансп01ортната схема на гр. Враца“: 

Решение
Обявление
Становище от предварителен контрол
Документация-автобуси
Техническа спецификация
Проект на договор
Образци
espd-request-2
Решение за изменение
Разяснение
Протокол
Съобщение

Протокол-2
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявление за поръчка – комунални услуги: „ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЧЛ. 285 И ЧЛ. 294 ОТ КТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА  „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД ЧРЕЗ ОТПЕЧАТВАНЕ И ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА“.

Решение, Обявление, Указания, Техническа спецификация, Проект на договор, Методика за оценка, ESPD-BG1-23-03-2018, Обр._1_Опис на документите, Обр._2_Заявление_39_2_ППЗОП, Обр._3_Декларация_54_2_ЗОП, Обр._4_Техническо предложение, Обр._5_Ценово предложение 25.05.2018 г., 9:32 ч.

РЕШЕНИЕ 20.06.2018 г., 08:54 ч.

Обявление, Договор, Техн. и ценово предложение 25.07.2018 г., 13:27 ч.

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за тролейбуси марки „ЗИУ“, „ИКАРУС“ и части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Тролейбусен транспорт-Враца” ЕООД”.

Обява, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор, Ценово предложение 21.05.2018 г, 9:31 ч.

Съобщение 28.05.2018 г., 17:28 ч.

Протокол 05.06.2018 г., 09:38 ч.

ДОГОВОР, ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 19.06.2018 г.

 

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на употребявани моторни превозни средства за нуждите на „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД.

Обява, Техническа спецификация МПС, Образци, Proekt na dogovor Naem MPS 10.05.2018 г., 13:16 ч.

Съобщение 18.05.2018 г., 08:45 ч.

Протокол 22.05.2018 г., 14:33 ч.

Договор, Техническо предложение, Ценово предложение 01.06.2018 г., 10:54 ч.

 

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на употребявани моторни превозни средства за нуждите на „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД”

Обява, Техническа спецификация МПС, Dogovor – proekt, Образци 01.12.2017 г., 12:45 ч.

Съобщение 08.12.2017 г., 17:10 ч.

Протокол 13.12.2017 г., 09:13 ч.

 

Обявление за поръчка – комунални услуги: „Доставка на гориво за нуждите на „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД, град Враца за 24 месеца“

РЕШЕНИЕ 25.09.2017 г., 14:08 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ, Договор Метан, Договор Бензин, Договор Дизелово гориво, Договор Газ пропан бутан 06.11.2017 г., 15:44 ч.

Обявление за поръчка – комунални услуги: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, за нуждите на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД, град Враца“

ОБЯВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ, Указания, Техническа спецификация, Проекто-договор, ESPD-BG1 Obr_1_Opis na dokumentitedocx Obr_2_Dek_54_2_ZOP Obr_3_Teh_predlojenie Obr_4_Cenovo_PredlojenieОбр_5_Декл. свързаност 14.09.2017 г., 9:57 ч.

Протокол 24.10.2017 г., 10:35 ч.

Съобщение 06.11.2017 г., 15:49 ч.

Протокол 2, Протокол 3, Решение 13.11.2017 г., 9:46 ч.

Обявление за възлагане, Договор,Техническо предложение,Ценово предложение 28.12.2017 г., 13.39 ч.

 

Обявление за поръчка – комунални услуги: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, за нуждите на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД, град Враца“

РЕШЕНИЕ, Proekto-dogovor 08.08.2017 г., 09:43 ч.

Обявление, Договор 25.08.2017 г., 15:33 ч.

Приключване на договор 06.03.2018 г., 10:09 ч.

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обслужване на разходите по чл. 285 и чл. 294 от КТ на служителите на  „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД чрез отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна.

Информация за публикувана обява, ОБЯВА, Документация, Образци, Проекто-договор 03.07.2017 г., 11:38 ч.

Удължаване 10.07.2017 г., 16:20 ч.

ПРОТОКОЛ, РЕШЕНИЕ 17.07.2017 г., 16:02 ч.

ДОГОВОР 11.08.2017 г., 14:50 ч.

Обявление за поръчка – комунални услуги: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, за нуждите на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД, град Враца“

Обявление, Решение, Указания, Техническа спецификация, Проекто-договор, ESPD-BG1, Oбр_1_Опис на документите, Обр_2_Декл. свързаност, Обр_3_Декл_54_2_ЗОП, Обр_4_Техн_предложение, Обр_5_Ценово_Предложение 17.05.2017 г., 16:02 ч.

ПРОТОКОЛ СЪОБЩЕНИЕ 09.06.2017 г., 14:17 ч.

ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЕ 15.06.2017 г., 09:06 ч.

Решение 17.07.2017 г., 15:59 ч.

Обявление за поръчка – комунални услуги: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, за нуждите на „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД, град Враца“

Решение Обявление Указания Tehnicheska specifikacia Проекто-договор   ESPD-BG1 Obr_1_Opis na dokumentitedocx Obr_2_Dek_ svarzanost Obr_3_Dek_54_2_ZOP Obr_4_Teh_predlojenie Obr_5_Cenovo_Predlojenie

ПРОТОКОЛ , СЪОБЩЕНИЕ 19.04.2017 г. 14:00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ 2 20.04.2017 г. 10:37

РЕШЕНИЕ, ПРОТОКОЛ 2 27.04.2017 г., 13:21 ч.

Резултати от процедура 11.05.2017.г, 9:27 ч.

 

Обява за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3 т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез покупка на гориво – дизел и газ за автомобилите, използвани за нуждите на “Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД“

ПРОТОКОЛ1

ПРОТОКОЛ2

ЗАПОВЕД

РЕШЕНИЕ

съобщение

удължаване

Информация

Обява

Документация

Образци

Спецификация

 

Обява за продажба на бракувани Материални дълготрайни активи.

В изпълнение на Решение № 190 от 28.06.2016 г. на Общински съвет Враца относно  бракуване и продажба на Материални дълготрайни активи, фирма „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД поканва всички заинтересовани лица в срок до 16.00 часа на 21.10.2016 г. да представят оферти за изкупуването им.

Обявление

 

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обслужване на разходите по чл. 285 и чл. 294 от КТ на служителите на  „Тролейбусен транспорт – Враца” ЕООД чрез отпечатване и периодична доставка на ваучери за храна.

Информация за публикувана

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Отваряне на оферти

Протокол

Договор

Договор1